Područja prakse

Bankarstvo i financije

Sve pravne usluge iz područja bankarstva, leasinga, osiguranja, investicijskih fondova i tržišta kapitala.

Posebno izdvajamo usluge vezane uz:

 • opće bankarsko pravo – međunarodni zajmovi, garancije i bankarski proizvodi,
 • financiranje imovine i strukturirano financiranje,
 • refinanciranje i osiguranje potraživanja,
 • bankarske ugovore,
 • ugovore o financijskom i operativnom leasingu,
 • registriranje investicijskih fondova,
 • inicijalne javne ponude.

Trgovačko pravo i pravo društava

Naše odvjetničko društvo pruža najširi spektar pravnih usluga iz područja trgovačkog prava i prava društava.

Posebno izdvajamo usluge vezane uz:

 • osnivanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba,
 • zastupanje u registarskim postupcima,
 • restrukturiranje, likvidacija i stečaj trgovačkih društava,
 • savjetovanje i pripremu dokumenata potrebnih za upravljanje društvima,
 • ugovore o zajedničkom pothvatu (joint venture),
 • preuzimanja i spajanja (M&A),
 • zaštitu tržišnog natjecanja,
 • trgovačke ugovore,
 • outsourcing.

Rješavanje sporova, arbitraže i mirenja

Naš tim za rješavanje trgovačkih sporova ima veliko iskustvo u pronalaženju najučinkovitijeg rješenja za sporove koji su proizašli iz trgovačkih ugovora, različitih oblika financiranja (kredit, leasing), ugovora o osiguranju, povrede jamstava i garancija, sporove proizašle iz prodaje udjela i imovine u društvu, sporove između dioničara, članova društva, članova uprave, člana uprave i društva, sporove oko odgovornosti za prouzročenje štete i drugih oblika izvanugovorne odgovornosti.

Posebno izdvajamo usluge vezane uz:

 • parnične postupke,
 • međunarodnu i domaću arbitražu,
 • trgovačke sporove i trgovačku arbitražu,
 • sporove iz područja zaštite tržišnog natjecanja,
 • sporove iz područja zaštite prava intelektualnog vlasništva,
 • naknadu štete,
 • individualne i kolektivne radne sporove, kolektivno pregovaranje,
 • sporove o pravima na nekretninama,
 • priznanje i ovrhu stranih sudskih presuda i arbitražnih pravorijeka

Radno pravo

Sve pravne usluge iz područja radnog prava uključujući radne i managerske ugovore, programe restrukturiranja, kolektivno pregovaranje i radne sporove.

Posebno izdvajamo usluge vezane uz:

 • sastavljanje ugovora o radu, pravilnika o radu, sporazuma radničkog vijeća s poslodavcem, kolektivnih ugovora i drugih akata iz područja radnog prava,
 • suzbijanje nezakonitog štrajka i drugih oblika industrijskih akcija,
 • isključenje radnika s rada (lockout),
 • osnivanje i odnos sa sindikatima, radničkim vijećem i udrugama poslodavaca,
 • otkazivanje ugovora o radu,
 • sastavljanje i otkazivanje menadžerskih ugovora,
 • kolektivno zbrinjavanje viška radnika,
 • postupci obavještavanja, savjetovanja i suodlučivanja s radničkim vijećem,
 • suzbijanje diskriminacije na radu i zaštitu od mobbinga,
 • izume i tehnička unaprjeđenja na radu,
 • privremeno zapošljavanje i mobilnost radnika,
 • ugovorna i zakonska zabrana natjecanja radnika s poslodavcem.

Naplata potraživanja, stečajni i predstečajni postupci

Naš parnični tim ima veliko iskustvo u parnicama, naplati potraživanja, ovršnim postupcima, stečajnim postupcima i postupcima predstečajne nagodbe.

Posebno izdvajamo usluge vezane uz:

 • parnične postupke radi naplate potraživanja,
 • ovršne postupke na nekretninama, pokretninama, računima, tražbinama, dionicama, poslovnim udjelima i drugim predmetima ovrhe,
 • prijavu i naplatu potraživanja u stečajnim i predstečajnim postupcima,
 • savjetovanje glede preustroja u stečaju i plana financijskog restrukturiranja,
 • postupke osiguranja potraživanja privremenim i prethodnim mjerama,
 • postupke provjere imovine dužnika.

Nekretnine, energetika, infrastruktura, zaštita okoliša i projektno financiranje

Know–how našeg odvjetničkog društva obuhvaća i savjetovanje klijenata glede transakcija s nekretninama i projekata razvoja nekretnina koji uključuju kupnju postojećih i izgradnju novih trgovačkih centara, poslovnih zgrada, industrijskih pogona, hotela i turističkih naselja, elektrana, zračnih i morskih luka, autocesta i drugih sličnih objekata s područja energetike, infrastrukture i zaštite okoliša.

Posebno izdvajamo usluge vezane uz:

 • kupoprodaju, zakup i najam nekretnina,
 • zemljišnoknjižno pravo i zemljišnoknjižne postupke,
 • prostorno uređenje i gradnju,
 • ulaganje u prometnu infrastrukturu,
 • ulaganje u plinsku i naftnu industriju,
 • sastavljanje ugovora i drugih isprava u skladu s pravilima FIDIC,
 • obnovljive izvori energije,
 • zbrinjavanje otpada i sustav gospodarenja otpadom,
 • ulaganje u hotelijerstvo i turistički sektor.

Odnosi s regulatorima

Naš odvjetnički tim u svakodnevnom radu pruža usluge u vezi s odnosom klijenata s nadležnim regulatorima, pribavljanjem dozvola, usklađivanjem poslovanja klijenata sa zakonskim i podzakonskim propisima, proučavanjem i istraživanjem važeće regulative za privatni i javni sektor, uključujući i primjenjivo pravo Europske Unije.

Posebno izdvajamo usluge vezane uz:

 • zastupanje u postupcima pred državnim regulatornim tijelima,
 • ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola i drugih akata potrebnih za gradnju,
 • ishođenje dozvola, odobrenja, suglasnosti i drugih akata u sektoru energetike, prometa i zaštite okoliša,
 • ostvarivanje prava na državne poticaje,
 • usklađivanje poslovanja s pravnom regulativom Europske unije.

Javna nabava, koncesije i javno-privatna partnerstva

Pružamo sveobuhvatnu uslugu u ovom pravnom području, uključujući i postupke javne nabave s međunarodnim elementom.

Posebno izdvajamo usluge vezane uz:

 • izradu dokumentacije za nadmetanje i ugovorne dokumentacije u postupcima javne nabave,
 • savjetovanje naručitelja u postupcima javne nabave,
 • zastupanje ponuditelja u žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave,
 • zastupanje ponuditelja u upravnim sporovima protiv odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave,
 • zastupanje i pravna zaštita u postupcima davanja koncesije i sastavljanje ugovora o koncesiji,
 • zastupanje u postupcima predlaganja i odobravanja prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva i sastavljanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

Zastupanje u upravnim, kaznenim i prekršajnim postupcima

Naš odvjetnički tim za upravne, prekršajne i kaznene postupke spreman je u svakom trenutku ponuditi optimalna rješenja za svakog klijenta, a osobito iskustvo ima u kaznenim postupcima iz područja gospodarskog kriminala.

Posebno izdvajamo usluge vezane uz:

 • zastupanje u postupcima inspekcijskog nadzora, u postupcima izvlaštenja i povrata oduzete imovine, te u drugim upravnim postupcima pred javnopravnim tijelima,
 • sprječavanje pranja novca,
 • upravne sporove protiv pojedinačnih odluka i općih akata te postupanja i propuštanja tijela državne uprave, kao i radi ocjene zakonitosti sklapanja, raskidanja i izvršavanja upravnog ugovora,
 • prekršajne postupke iz područja zaštite tržišnog natjecanja, radnog prava, carinskih i poreznih propisa, zaštite osobnih podataka, prava trgovačkih društava te drugih pravnih područja,
 • zastupanje oštećenika, sastavljanje kaznenih prijava i obranu u kaznenim postupcima radi gospodarskih kaznenih djela.

Zaštita podataka

Naš tim iskusnih odvjetnika pomaže klijentima u procesu usklađivanja s Uredbom o općoj zaštiti podataka (EU) 2016/67 (GDPR) pružanjem brojnih prilagođenih usluga vezanih uz zahtjeve za zaštitu osobnih podataka koje nalaže navedena Uredba. Stalnim informiranjem naših klijenata o aktualnim regulatornim promjenama i raspoloživoj sudskoj praksi zaštite podataka, pomažemo našim klijentima održavati i prilagođavati razinu usklađenosti s GDPR na svim razinama njihove poslovne aktivnosti.

Posebno izdvajamo usluge vezano uz:

 • Izradu internih akata i procedura vezano uz zaštitu osobnih podataka
 • Sastav ugovora o obradi podataka
 • Pomoć pri izradi procjene učinka na zaštitu podataka
 • Pomoć pri formiranju i vođenju evidencija
 • Usluge službenika za zaštitu podataka

Obiteljska medijacija

Obiteljska medijacija usmjerena je na odnose u okviru obitelji. Članovi našeg medijacijskog tima iz iskustva znaju da svaka velika promjena koja nastaje u okviru jedne obitelji (npr. razvod, podjela imovine, smrt, podjela ostavinske imovine…) stvara nelagodu, neizvjesnost i stres. Uvjereni smo da to ne mora nužno biti tako, već da svatko ima pravo na sretan i ispunjen život. Zato vjerujemo da kroz naš sveobuhvatan medijacijski angažman možemo osvijestiti i podržati naše stranke u nastojanju da spomenute situacije prožive sa pozitivnim emocijama. Za nas je poslovni uspjeh gledati naše stranke kao uz našu pomoć i nakon značajnih životnih promjena nastavljaju voditi uspješne & kvalitetne živote.

Obiteljska medijacija se provodi na način da se članove obitelji posjedne za isti stol i da se započne sa mirnim, staloženim i kvalitetnim razgovorom. Za neke obitelji to je prva prilika da mirno i obazrivo razgovaraju jedni sa drugima, a opet uz pomoć medijatora, koji im sa svojim stručnim znanjima pomaže voditi taj razgovor.

U ulozi Odvjetnika u medijaciji mi zastupamo i vodimo naše stranke kroz postupak medijacije. Tijekom medijacije stranke uz pomoć medijatora (na sudu, centru za mirenje, privatnog medijatora i dr.) traže kvalitetna rješenja svojih nesuglasica/nerazumijevanja/konflikata i sl. (iz područja: brakovi – razvodi – imovina – ostavina), s ciljem postizanja kvalitetnih rješenja za nastavak uspješnog života svih članova obitelji.